Adatvédelmi tájékoztató

Sybell Informatika
Korlátolt Felelősségű Társaság

1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.

Telefon: +36 1 707 6726
E-mail: info@sybell.hu

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2018. június 10. napjától

1. Bevezetés

A Sybell Informatika Kft. (továbbiakban Sybell Informatika Kft., szolgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Sybell Informatika Kft. a https://www.sybell.hu, és a https://center.sybell.hu weboldalak üzemeltetője.
A Sybell Informatika Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A Sybell Informatika Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Sybell Informatika Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

2. Definíciók

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi.

3. Cégadatok

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:

Név: Sybell Informatika Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b. 2. em. 206.
Cégjegyzékszám: 01-09-293034
Adószám: 25859502-2-42
Telefonszám: +36 1 707 6726
E-mail: info@sybell.hu
Adatkezelő képviselője: Szilvágyi Ferenc
Adatvédelmi tisztviselő: Gajdóczy Adrienn

4. Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Felhívjuk a Sybell Informatika Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.

4.1. Érdeklődés a weboldalon keresztül – http://sybell.hu-ra.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás az érintett, valamint Társaságunk közötti kommunikáció előmozdítása és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása – – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A kezelt személyes adatok köre: érdeklődő neve; e-mail címe; telefonszáma, ill. az érintetett által megadott egyéb információk

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig ill. az adatkezelés céljának elérésig

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatkezeléssel érintettek köre:A Társaság szolgáltatásaival kapcsolatosan a weboldalon keresztül érdeklődő partnerek, érintettek.

4.2. Domain regisztrációval kapcsolatos adatkezelés (természetes személy megrendelő esetén) – https://center.sybell.hu

Az adatkezelés célja: Domain nevek regisztrációja és ahhoz kapcsolódó adminisztratív és technikai szolgáltatások nyújtása az érintett részére.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése – – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A kezelt személyes adatok köre:

 • Igénylő
  • neve,
  • e-mail címe,
  • címe,
  • telefonszáma,
  • személyigazolvány. v útlevél száma,
 • Számlafizető
  • neve,
  • címe
 • Levelezési cím.
 • Domain név.

Az adatkezelés időtartama: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8. év vége
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett és Társaságunk között a szerződéskötés (domain regisztráció) nem lehetséges. Az adatok megadása alapfelétele a szerződés létrejöttének.
Az adatkezeléssel érintettek köre: A Sybell Informatika Kft.-vel szerződött, szolgáltatásokat megrendelő partnerek, érintettek.

Adattovábbítás:
A Sybell Informatika Kft. hazai és nemzetközi domain regisztrációt végző partnerei számára az adott domain regisztráció sikeres teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja
Ha a továbbítás harmadik országba történik, akkor az adattovábbítás az Adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges.
Az adatok jelenleg a következő adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra a következő EU-n kívüli harmadik országokba és célból:

 • GoDaddy Operating Company, LLC. (14455 North Hayden Road # 219 Scottsdale, AZ 85260 USA)
 • Only Domains Limited (Grant Thornton New Zealand Ltd, L4, 152 Fanshawe Street, Auckland 1010 NZ)
 • Forpsi – INTERNET CZ, a.s. (Ktiš 2 384 03, KTIŠ Czech republic)
 • DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.)
 • Deninet Kft. (1188 Budapest, Bercsényi u. 79/b)
 • Enom LLC. (5808 Lake Washington Blvd. NE, Suite 300 Kirkland, WA 98033 – USA)
 • NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN INFORMATICS – I.C.I. BUCHAREST (Bd. Maresal Alexandru Averescu Nr. 8-10, Sector 1, Cod 011455, Bucharest, Romania) (Román központi regisztrátor)

Adattovábbítási nyilatkozat: Az általam kezdeményezett domain regisztráció/igénylés (megrendelés) során elfogadom, hogy az adatkezelő adatbázisában tárolt személyes adataim átadásra kerüljenek a domain regisztrátor mint adatkezelő részére.
A továbbított adatok köre: Domain használó neve, címe, e-mail címe
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása

4.3. Domain regisztrációval kapcsolatos adatkezelés (jogi személy megrendelő esetén) – https://center.sybell.hu

Az adatkezelés célja: Domain nevek regisztrációja és ahhoz kapcsolódó adminisztratív és technikai szolgáltatások nyújtása az érintett részére.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése – – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A kezelt személyes adatok köre:

 • Kapcsolattartó
  • neve,
  • e-mail címe,
  • címe.
 • Domain név.

Az adatkezelés időtartama: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8. év vége

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett és Társaságunk között a szerződéskötés (domain regisztráció) nem lehetséges. Az adatok megadása alapfelétele a szerződés létrejöttének.

Az adatkezeléssel érintettek köre: A Sybell Informatika Kft.-vel szerződött, szolgáltatásokat megrendelő partnerek, érintettek.

4.4. Domain átregisztrálással kapcsolatos adatkezelés – https://center.sybell.hu

Az adatkezelés célja: Domain nevek a Sybell Informatika Kft. kezelésébe történő átregisztrálás, és ahhoz kapcsolódó adminisztratív és technikai szolgáltatások nyújtása az érintett részére.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése – – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A kezelt személyes adatok köre:

 • Igénylő (kedvezményezett) amennyiben természetes személy
  • neve,
  • e-mail címe,
  • címe,
  • telefonszáma,
  • személyigazolvány. v útlevél száma,
  • aláírása
 • A lemondó fél (amennyiben természetes személy)
  • neve,
  • e-mail címe,
  • címe,
  • telefonszáma,
  • személyigazolvány. v útlevél száma,
  • aláírása
 • Számlafizető
  • neve,
  • címe
 • Levelezési cím.
 • Domain név.
 • Tanuk adatai (név, cím, aláírása) (természetes személyek- kedvezményezett és lemondó- felek esetén)

Az adatkezelés időtartama: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8. év vége

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett és Társaságunk között a szerződéskötés (domain átregisztráció) nem lehetséges. Az adatok megadása alapfelétele a szerződés létrejöttének.

Az adatkezeléssel érintettek köre: A Sybell Informatika Kft.-vel szerződött, szolgáltatásokat megrendelő partnerek, érintettek, a domainról lemondó érintett.

4.5. Tárhely, Virtuális szerver szolgáltatás, E-mail ill. minden egyéb szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos adatkezelés – https://center.sybell.hu

Az adatkezelés célja: Szolgáltatási szerződéskötés az érintettel, szolgáltatás nyújtása az érintetett ill. az általa képviselt szervezetek részére.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése – – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A kezelt személyes adatok köre:

 • Igénylő (amennyiben természetes személy)
  • neve,
  • e-mail címe,
  • címe,
  • telefonszáma, értesítési SMS szám
  • személyigazolvány. v útlevél száma,
 • Számlafizető
  • neve,
  • címe
 • Levelezési cím.

Az adatkezelés időtartama: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8. év vége

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett és Társaságunk között a szerződéskötés nem lehetséges. Az adatok megadása alapfelétele a szerződés létrejöttének.

Az adatkezeléssel érintettek köre: A Sybell Informatika Kft.-vel szerződött, szolgáltatásokat megrendelő partnerek, érintettek.

4.6. Ügyfél fiókkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Ügyfél fiókkal kapcsolatos adatkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése – – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A kezelt személyes adatok köre:

 • e-mail cím
 • Belépéshez szükséges jelszó

Az adatkezelés időtartama: A szerződés fennállásáig vagy a felhasználói profil / ügyfél fiók érintetett általi törléséig.

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok elmaradása esetén a Felhasználó nem tudja használni az ügyfél fiókját. Az adatok megadása alapfelétele a szolgáltatás igénybevételének.

Az adatkezeléssel érintettek köre: Az ügyfél fiók regisztrációt igénybe vevő érintettek, szerződött partnerei a Sybell Informatika Kft.-nek.

4.7. Webmail alkalmazás igénybevételével kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Webmail szolgáltatás nyújtása az érintetettek ill. az általuk képviselt szervezetek részére. A Webmail szolgáltatással az megrendelő (érintett) közvetlenül menedzselheti e-mail fiókját és beállításait.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése – – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A kezelt személyes adatok köre:

 • e-mail címe (mint felhasználónév)
 • Belépéshez szükséges jelszó

Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásáig vagy a felhasználói profil érintetett általi törléséig

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok elmaradása esetén a Felhasználó nem tudja használni a Webmail szolgáltatást. Az adatok megadása alapfelétele a szolgáltatás igénybevételének.

Az adatkezeléssel érintettek köre: A Webmail alkalmazást igénybe vevő érintettek, szerződött partnerei a Sybell Informatika Kft.-nek.

4.8. Tárhely, Virtuális szerver, WEBMAIL ill. egyéb szolgáltatásokhasználatával kapcsolatos adatkezelés (az érintett tárhelyén és webmail fiókjában)

Az adatkezelés célja: A tárhely, virtuális szerver, és Webmail ill egyéb szolgáltatások során, az érinett által kezelt és tárolt adatok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése – – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
A szerződés teljesítése során az adatkezelő a szerződő fél részére rendelkezésre bocsátja a tárhely, virtuális szerver és webmail, hírlevél küldő szolgáltatásainak erőforrásait, ahol az érintetettek saját döntésük alapján adatokat (esetleg személyes adatokat) kezelhetnek, tárolhatnak.

A kezelt személyes adatok köre:

 • e-mail cím
 • a szolgáltatásokhoz hozzáféréssel rendelkező Felhasználók által az adatkezelő tárhelyén elhelyezett adatok

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adattároláshoz/kezeléshez szükséges tárhelyet az érintetett részére a szerződés fennállásáig biztosítja.

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: -.

Az adatkezeléssel érintettek köre: Az adatkezelő tárhelyén tárolt a szerződött partnerek felhasználói által kezelt adatok érintettjei.

4.9. HIBABEJELENTÉS / Ügyfélszolgálat – Hibajegy – https://sybell.hu/hibabejelentes/

Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára. A hibajegy alkalmazása során történő adatkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
A Felhasználó az feladatkezelő felületen (Hibajegy) kért adatainak önkéntes megadásával, járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

A kezelt személyes adatok köre:

 • név
 • e-mail
 • a hiba leírása, kommunikáció során megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli, max. a hibajegy lezárását követő 1 évig.

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok elmaradása esetén az adatkezelő nem tud megfelelő kapcsolatot teremteni az érintetettel, ill, az érintett az adatkezelővel.

Az adatkezeléssel érintettek köre: Az adatkezelő részére Hibajegyet kiállító, – bejelentést tevő- érintettek.

4.10. Telefonos hibabejelentés, ügyfélszolgálat

Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő telefonos kommunikáció lehetővé tétele a Felhasználó számára. Ügyfélszolgálaton lefolytatott beszélgetések rögzítése hiba és panaszbejelentés esetén.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabály szerint – és Eht. 141. §,

A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

A kezelt személyes adatok köre:

 • bejelentő neve
 • telefonszáma
 • panasz/bejelentés során megadott személyes adatok
 • hívás ideje
 • hívó fél telefonszáma

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a szerződés megszűnése illetve az Eht. 141. § szerint előírt elévülési időtartamig kezeli.

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok elmaradása esetén az adatkezelő nem tudja fogadni az érinett telefonhívásait.

Az adatkezeléssel érintettek köre: Az adatkezelő felé telefonos megkeresést intéző érintettek.

4.11. Rendszergazdai szolgáltatások adatkezelése

Az adatkezelés célja: Az ügyfelek részére történő rendszergazdai szolgáltatások adatkezelése

Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése – – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

A szerződött partner telephelyén végzett rendszergazdai szolgáltatások elvégzésének dokumentálása munkalapon történik.

A kezelt személyes adatok köre:

 • név
 • cím
 • telefonszám
 • elvégzett feladatok

Az adatkezelés időtartama: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8. év vége

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok elmaradása esetén az adatkezelő nem tud megfelelő kapcsolatot teremteni az érintetettel, ill, az érintett az adatkezelővel.

Az adatkezeléssel érintettek köre: A rendszergazdai szolgáltatásokat igénybe vevő érintettek.

4.12. Számla kiállítása (természetes személy érintett esetén)

Az adatkezelés célja: számla kiállítása a számlafizető részére, jogszabályi előírások teljesítése;
A számlázás során a Sybell Informatika Kft. elektronikus számlát állít ki a számlafizető részére.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabály szerint- 2000. évi C trv. 166. § (1) bekezdés

A kezelt személyes adatok köre:

 • Számlafizető neve
 • Számlázási cím
 • Számla összege
 • Számlázott szolgáltatások
 • email cím

Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvényben meghatározott határidőig – 2000. évi C trv. 169. § (2) bekezdés

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének.

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatkezeléssel érintettek köre: Azon érintettek, akik számára számlát állít ki az adatkezelő.

4.13. Kamerarendszer

Az Adatkezelő székhelyén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból.
Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.
A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek az érintett a Társaság „Vagyonvédelmi kamerás adatkezelési tájékoztató”-jában kerültek meghatározásra, amely elérhető a Társaság ügyfélszolgálatán.

4.14. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: A Sybell Informatika Kft. weboldalain ún. “sütiket” (ideiglenes markerek) használhat, amelyek lehetővé teszik az ezekre való gyorsabb belépést. A “sütik” alatt egy olyan információs adatot értünk, mely csak az egyes ügyfél-munkamenet ideje alatt aktív és amely a gyorsabb azonosítás érdekében a web oldalról az Ügyfél számítógépére kerül. Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a böngésző beállításait, ez a kikapcsolás azonban lassíthatja vagy megakadályozhatja az oldal néhány részére való belépést, egyes funkciók használatát.

A használt munkamenet sütik elkerülik, hogy más informatikai eszközökhöz folyamodjunk, melyek az ügyfelek navigációjának titoktartására potenciálisan károsak és nem teszik lehetővé az azonosító személyes adatainak megszerzését.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett (Felhasználó) önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával adja meg önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

A kezelt személyes adatok köre:

Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:

 • a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
 • Felhasználó által használt eszköz IP címe.
 • protokoll
 • idő
 • kiszolgált file
 • böngésző típusa

Az adatkezelés időtartama: munkamenet lezárásáig

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

5. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

6. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Társaságunk közvetlenül az Ön fenti személyes adatait – a 4.2 ill. 4.3. pontokban leírt eseteken kívül -nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: domain regisztrátor, hosting szolgáltatók, könyvelési / számviteli szolgáltató, elektronikus számlázási szolgáltató

8. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

9. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra.
A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad

 • az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
 • adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 • adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, i. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
6. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján,
a. ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
b. az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.

A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettjogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.
A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.
Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján, ha

 • az adat kezelése jogellenes;
 • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;

c) népegészségügy területét érintő közérdek;

d) az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni kell, ha

a) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

c) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.

Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.

Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy

a) a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy

b) ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tekintettel az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre, az adathordohatóság joggyakorlásának feltételei nem valósulnak meg (nincsen automatizált adatkezelés), ezért az érintett e jogával nem tud élni.
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
Érintettnek joga van az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban tiltakozni.
Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu